Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Terveydenhoitaja (AMK), Oulu | Oulun ammattikorkeakoulussa

Terveydenhoitaja (AMK), Oulu

Kiinnostaako sinua terveys ja hyvinvointi? Terveydenhoitajana olet asiantuntija eri-ikäisten ihmisten ja heidän perheidensä, työ- ja muiden yhteisöjen sekä ympäristön terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevässä hoitotyössä. Opiskelu terveydenhoitajaksi tarkoittaa monipuolisia ja mielenkiintoisia opintoja terveyden ja hyvinvoinnin eri osa-alueilla. Tervetuloa opiskelemaan terveydenhoitajaksi Oulun ammattikorkeakouluun!

Mitä terveydenhoitaja tekee?

Terveydenhoitajana teet monipuolista, itsenäistä, ihmisläheistä ja vastuullista työtä. Sinulta edellytetään oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta, päätöksentekokykyä, ulospäin suuntautuneisuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Ryhmätyötaidot ovat välttämättömiä. Sinulla tulee olla osaamista ja rohkeutta toimia erilaisissa työympäristöissä ja muuttuvissa tilanteissa.

Olet monialaisissa työryhmissä terveyden edistämisen ja terveydenhoitajatyön asiantuntija. Pitkissä asiakassuhteissa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä. Terveydenhoitajana sinun on tärkeää osata kohdata monenlaisia ihmisiä ja elämäntilanteita. Asiakkaasi ovat useista eri kulttuureista, ja työ vaatii sinulta taitoa eläytyä asiakkaittesi elämäntilanteisiin. Terveydenhoitajana olet myös valmis arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaasi. Työ on erittäin palkitsevaa, mutta ajoittain voit kohdata raskaitakin tilanteita, joissa tarvitset henkisiä voimavaroja. Uskallat myös rohkeasti ottaa puheeksi asioita. Laaja tietoperusta ja organisointitaidot ovat välttämättömiä työskennellessäsi terveydenhoitajana.

Terveydenhoitajatyön asiantuntijana osaat lisätä ja vahvistaa ihmisten voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti. Työssäsi vaikutat myös terveellisen elinympäristön kehittämiseen ja teet yhteistyötä eri ammattiryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Työskentelysi perustuu asiakaslähtöisyyteen. Osaat ohjata ja tukea eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia asiakkaitasi ja käyttää monipuolisesti uusia, myös digitaalisia terveyden edistämisen menetelmiä. Keskeistä osaamistasi ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kehityksen arviointi sekä tukeminen, perheiden voimavarojen vahvistaminen, työikäisten ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen sekä ikääntyneiden toimintakyvyn ja terveyden edistäminen. Terveydenhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Terveydenhoitajakoulutuksen jälkeen saat kaksi tutkintonimikettä, terveydenhoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK).

Terveydenhoitajakoulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Tulevaisuutta ennakoiva terveydenhoitajakoulutus antaa sinulle vahvan tietoperustan ja ammatillisen osaamisen terveydenhoitaja- ja terveyden edistämisen työhön. Ensimmäisen lukuvuoden opintoihin kuuluvat sairaanhoidon ja terveydenhoitajatyön perusopinnot ja ensimmäinen terveydenhoitajatyön harjoittelu. Ensimmäisen vuoden jälkeen osaat perusteet asiakkaan päivittäisestä auttamisesta sekä kansansairauksien ja kirurgisesta hoitotyöstä. Osaat myös antaa apua henkeä uhkaavissa tilanteissa. Toisen vuoden opinnoissa opit tutkimaan asiakkaan kokonaisvaltaisesti sekä perehdyt mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyöhön. Kolmantena vuonna opit ikääntyneiden hoitotyötä, vastaanottotyötä sekä johtamista ja päätöksentekoa. Opit myös perustelemaan toimintaasi luotettavalla tiedolla sekä tutkimaan ja kehittämään sairaanhoitajan työtä. Sairaanhoitajaosaamistasi arvioidaan ennen terveydenhoitajaopintojen alkamista. Koulutuksen aikana olet työharjoittelussa lähes joka lukukausi.

Sairaanhoitajaopintojen jälkeen alkavat terveydenhoitajatyön opinnot kestävät noin yhden vuoden. Ne sisältävät yksilön ja yhteisön terveydenhoitajatyön ja terveyden edistämisen asiantuntijuuteen liittyviä opintoja. Opiskelet uusia monipuolisia työmenetelmiä raskaana olevan naisen, eri-ikäisten lasten, koululaisten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin arvioinnin tueksi. Työmenetelmiin kuuluvat erilaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, yksilö ja ryhmäohjaustilanteet, varhaisen puuttumisen keinot sekä voimavaroja tukevat menetelmät. Lisäksi opinnot sisältävät työikäisen ja ikääntyvän väestön terveyden ylläpitoon ja edistämiseen liittyviä menetelmiä ja kokonaisuuksia. Opit tukemaan yksilöitä ja perheitä erilaisissa tilanteissa uusimpien työmenetelmien keinoin.

Terveydenhoitajatyön kehittämiseen ja johtamiseen liittyvät opinnot täydentävät osaamistasi työelämää varten. Opinnot sisältävät lisäksi lääketieteellisiä ja luonnontieteellisiä opintoja.

Opiskelu edellyttää sinulta itseohjautuvaa ja aktiivista osallistumista. Monimuoto-opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua, itsenäistä tai parityöskentelyä sekä ryhmätyöskentelyä. Terveydenhoitajaopintoihin Oamkissa kuuluu paljon erilaista harjoittelua, kuten harjoitustunteja, simulaatioharjoituksia ja ohjattua työharjoittelua eri puolella Suomea. Harjoittelussa opitaan hoitotyön lisäksi ammatillista vastuuta ja työelämätaitoja. Voit suorittaa osan opinnoista projekteissa, opiskelijavaihdossa ulkomailla ja/tai kesäopintoina. Riittävä ammatillinen osaamisesi varmistetaan muuan muassa lääkehoidon tenteillä, osaamistestauksilla ja tasokokeilla.

Terveydenhoitajan työpaikat

Koulutuksen jälkeen voit työskennellä sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan tehtävissä erilaisissa työpaikoissa. Terveydenhoitajalla on työssään terveyttä ja hyvinvointia edistävä työote, jolloin hänen kaikessa työssään toteuttaa terveyden edellytyksiä tukevaa ja luovaa sekä sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa. Voit työskennellä esimerkiksi

 • neuvoloissa
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
 • terveydenhoitajana työterveyshuollossa
 • ohjaustyössä digitaalisissa neuvontapalveluissa
 • ikääntyneiden palveluissa ja kotihoidossa
 • avosairaanhoidon vastaanotolla
 • sairaanhoidossa sairaalan ja terveyskeskusten poliklinikoilla ja vuodeosastoilla
 • erilaisissa järjestöissä
 • projekteissa
 • tutkimushoitajana lääke-, rokote- ja elintapatutkimuksissa
 • edustajana lääke- ja hoitotarvikeyrityksissä
 • terveysalan yrittäjänä.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Vaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta. Perinteisen vaihto-opiskelun lisäksi voit myös suorittaa työharjoitteluvaihdon ulkomailla. Vaihdossa suoritetaan opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti ja normaalin opiskeluajan puitteissa.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistumisesi jälkeen voit jatkaa opintoja alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK). Voit myös hakea opiskelemaan yliopistoon esimerkiksi terveystieteiden tiedekuntaan. Lisäksi sinun on mahdollista hakea ammatilliseen opettajakorkeakouluun.

Sairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi

Oletko jo sairaanhoitaja (AMK) ja haluaisit täydentää sen terveydenhoitaja (AMK):ksi?

Meillä ei ole alkamassa vuonna 2019 terveydenhoitajakoulutusta, johon voisit hakea suorittamallasi sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnolla. Voit hakea koulutukseen alemmalla pohjakoulutuksellasi (ks. pohjakoulutusvaatimus). Mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen, voidaan aiemmin suorittamasi sairaanhoitajan tutkinto hyväksilukea niiltä osin kuin se vastaa suoritettavan tutkinnon opetussuunnitelmaa. 

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Terveydenhoitajatyö sosiaalisessa mediassa

Seuraa Oamkin terveydenhoitajaopiskelijoiden ja henkilökunnan toimintaa sosiaalisessa mediassa.

Instagram: @oamk _terveydenhoito

Opiskelijoiden tarinoita terveydenhoitajaopinnoista

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

20.3.–3.4.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika monimuotototeutus

4.–18.9.2019

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Terveydenhoitajaopiskelijoiden vilkas Yrityskylä-harjoittelu

Yrityskylä on peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu opintokokonaisuus, joka keskittyy yhteiskunnan, työelämän ja…

Artikkelikuva

Terveydenhoitajaksi monimuotokoulutuksella

Terveydenhoitajan työssä vaaditaan taitoa työskennellä itsenäisesti ja suunnitella oman työn sisältöä. Jatkossa Oamkista…