Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Yleiset valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet (kevään 2019 yhteishaku)

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa valintaperustesuosituksessa on määritelty viisi eri valintatapaa. Valinta voidaan suorittaa pelkän valintakokeen, valintakokeen ja koulumenestyksen, pelkän koulumenestyksen, valintakokeen ja työkokemuksen tai SAT-testin perusteella. SAT-testin perusteella tehtävää valintaa käytetään vain englanninkielisessä koulutuksessa.

valintatavat.png

Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitä valintatapoja käyttävät sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Käyttämämme valintatavat aloituspaikkoineen on esitetty hakukohdekohtaisilla sivuilla. 

Pohjakoulutuksen mukaan hakijat ovat mukana käytössä olevissa valintatavoissa eikä hakijan tarvitse tätä itse valita. Valintatavoissa 2A/2B ja 3A/3B ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet ja valintatavoissa 1 ja 4 ovat mukana kaikki hakijat. Valintatavassa 5 ovat mukana vain SAT-testin suorittaneet hakijat.

Poikkeuksina edellä esitettyihin valintatapoihin ovat rakennusarkkitehtikoulutus, joka sisältää valintatavasta riippumatta soveltuvuuskokeen (50 pistettä) sekä rakennusmestarikoulutus, jossa huomioidaan valintatavasta riippumatta rakennusalan työkokemus (30 pistettä). 

Koulumenestys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ammatillisen tutkinnon koulumenestystä ei pisteytetä.

Vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetun suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta (IB, EB ja RR) sekä ennen vuotta 1990 suoritetusta suomalaisesta ylioppilastutkinnosta tulee toimittaa todistusjäljennös hakuvaiheessa. 

Koulumenestys pisteytetään seuraavasti:

Koulumenestys2017 2a.JPG

Koulumenestys2017 2b.JPG

Koulumenestys2017 tekn.JPG

Koulumenestys2017 tik.JPG

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavan muuntokaavan mukaisesti:

Koulumenestys2017 ib.JPG

Taulukko IB- EB- ja RP-tutkintojen aineiden rinnastuksesta suomalaisen ylioppilastutkinnon aineisiin

Työkokemus

Kevään 2018 yhteishaussa työkokemus on osa pisteytystä vain kahdessa hakukohteessamme: tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus sekä rakennusmestari (AMK), päivätoteutus.

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2019 ja syksyn haussa viimeistään 31.12.2019. Kaksi kuukautta yleistä työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Poikkeuksena rakennusmestarikoulutus, jossa työkokemuksen tulee olla rakennusalalta. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksia ei tarvitse pääsääntöisesti toimittaa hakuaikana. Poikkeuksena rakennusmestarikoulutus, jossa työtodistukset tulee ladata hakemukselle tai lähettää ylimpään rakennusmestarikoulutuksen hakukohteeseen siten, että ne saapuvat hakijapalveluihin viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä (postileiman päiväys ei riitä).

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. 

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Valintakokeet

Kaikissa Oamkin hakukohteissa on maksuton valintakoe. Huomioithan, että suureen osaan valintakokeista ei lähetetä valintakoekutsua, vaan valintakokeeseen osallistutaan www-sivuilla ilmoitettavien tietojen perusteella. Sivuilla myös mainitaan, jos valintakokeeseen lähetetään valintakoekutsu. Nämä valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse. Mikäli sinulla on kysyttävää valintakokeeseen liittyen, ole yhteydessä Hakijapalveluihin (hakijapalvelut@oamk.fi) ennen valintakoetta.

Lisätietoja Oulun ammattikorkeakoulun valintakokeista, niiden suorituspaikasta ja ajankohdasta ilmoitetaan hakukohdekohtaisilla sivuilla

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee tehdä kirjallinen valintakokeen erityisjärjestelypyyntö. Lisätietoa kohdassa Valintakokeiden erityisjärjestelyt.

Hyväksytty valintakoetulos on edellytys valinnalle lukuunottamatta pelkästään koulumenestyksen perusteella valittavia (valintatapa 3A/3B). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. koulumenestyspisteet
  3. työkokemuspisteet
  4. hakutoivejärjestys

Tasapistetilanteessa käytettävät perusteet vaihtelevat valintatavasta riippuen. Esim. valintatavassa 1 ei huomioida koulumenestystä eikä työkokemusta, joten tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen 1. valintakoepisteiden ja 4. hakutoivejärjestyksen perusteella.

Jos edellä mainituilla perusteilla ei saada ero tasapistetilanteessa olevien hakijoiden välillä, Oamk valitsee kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat.

Yleiset valintaperusteet (syksyn 2019 yhteishaku)

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat ovat uudistumassa ja syksyn 2019 yhteishaussa on käytössä kaksi valintatapaa:

  1. Todistusvalinta
  2. AMK-valintakoe

Lisätietoja syksyn yhteishaun valintatavoista ja valintapisteytyksestä on valtakunnallisella Ammattikorkeakouluun.fi –sivustolla.